Provozní řád (Vnitřní pravidla) dětských skupin Školky K2

Provozní řád upravuje pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách Školky K2 (dále jen „DS Školky K2“).

Školka K2 – DS modrá a DS zelená (Vnitřní pravidla)

☐ Školka K2 – DS modrá:

Školka K2 – DS zelená:

Provozní řád je platný od 1.3.2022 
– vznik oprávnění: 23.5.2016 
– zahájení provozu: 1. 7. 2016 
– denní kapacita je stanovena na 23 dětí 

Provozní řád je platný od 1. 7. 2022
– vznik oprávnění: 14. 11. 2016
– zahájení provozu: 2. 1. 2017.
– denní kapacita je stanovena na 22 dětí

Obecně

Poskytovatelem služby je Klub K2, o.p.s. se sídlem K Rybníčkům 15/3249,

zastoupena Mgr. Regínou Dlouhou, ředitelkou.

Péče v DS Školka K2 bude poskytována na adrese Olešská 18/222, Praha 10, PSČ 100 00.

Služby jsou poskytovány ve všední dny celoročně

Úplata za služby péče o dítě v Dětské skupině K2

Služba péče o dítě v dětské skupině je poskytována s částečnou úhradou nákladů příjemcem. Příjemce se zavazuje hradit úplatu za službu péče o dítě ve sjednané výši a frekvenci, dle sjednané Smlouvy o poskytování služby, dle aktuálního ceníku zveřejněného na webových stránkách organizace.

Úplata je splatná do 15. dne předcházejícího kalendářního měsíce na účet poskytovatele č. 2301215282/2010, s přiděleným variabilním symbolem.

Přijímání dětí

Školka K2 je zařízení s celodenní péčí o děti předškolního věku včetně dětí dvouletých.

Děti jsou do DS Školky K2 přijímány na základě řádného zápisu, zpravidla od 1. září nebo od 1. ledna. V případě volné kapacity, může být dítě přijato i během roku.

Podmínkou přijetí dítěte do DS Školky K2 je vyplněná písemná žádost o přijetí dítěte. Zákonný zástupce (dále jen rodič) podává žádost u manažerky školky DS Školky K2 osobně, on-line přihláškou nebo e-mailem: skolka@klubk2.cz (formulář k dispozici u manažerky školky v kanceláři DS Školky K2 nebo na webových stránkách).

DS Školka K2 může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Nejdéle do 30 dnů po podání žádosti obdrží rodiče vyrozumění o přijetí dítěte k docházce..

Při přijetí dítěte do DS Školky K2 se uzavírá písemná smlouva o poskytování výchovně-vzdělávací péče a služeb, ve které se mj. sjednává četnost docházky a výše školného.

 

Adaptační program

Při  nástupu dítěte je mezi rodiči a vedoucí dětské skupiny sjednán pro adaptační měsíc tzv. adaptační program, který je zpravidla v tomto režimu:

  1. den: docházka do 9:30
  2. den: do 10:00 se svačinou
  3. den: do 10:30 se svačinou

Následně dle individuální domluvy vedoucí DS s rodiči.

Organizace provozu DS Školka K2

Provozní doba DS Školky K2 je od pondělí do pátku vždy od 7:30 do 17:00 hodin.

Ranní příchody dětí jsou v rozmezí 7:30 až 8:45 hodin. Po předchozí dohodě s učitelkou je možný pozdější příchod.

Rodič předává dítě učitelce, která se s rodičem a dítětem pozdraví spolu se sdělením „přebírám dítě“, a od tohoto okamžiku nese DS Školka K2 za dítě odpovědnost. V žádném případě nelze poslat dítě samotné do třídy, aniž by učitelka rodiče spatřila. Rodič je povinen za sebou řádně zavírat vstupní dveře.

Rodič při předání zároveň případně sdělí důležité informace, které by mohly ovlivnit pobyt dítěte v DS Školka K2, např. stavy po nemoci, drobné úrazy, výjimečné události. Rodiče jsou povinni školku informovat, pokud se v rodině objeví infekční nemoc (např. neštovice, spála, výskyt vší, covid apod.).

„Ranní filtr“

Pokud má učitelka při příchodu dítěte do DS Školka K2 podezření na nemoc u dítěte (infekční rýma, teplota, vyrážka, výskyt parazitů), nepřijme ho do třídy a vyzve rodiče, aby ho odvedl (vzhledem k bezpečnosti a ohledu k ostatním dětem i personálu). Učitelka má v tomto případě právo požadovat potvrzení od lékaře, případně specialisty ORL, že dítě je způsobilé k docházce do DS Školky K2.

Projeví-li se u dítěte během jeho pobytu ve školce nepříznivý zdravotní stav (teplota, hnisavá rýma, zvracení, bolest zubů, průjem, výskyt parazitů, úraz apod.), učitelka tuto skutečnost neprodleně oznámí rodiči. Ten je povinen, dle závažnosti příznaků, si své dítě vyzvednout v co nejkratší době.

Omlouvání dětí

V případě, že dojde k onemocnění dítěte v domácím prostředí nebo v případě plánované absence dítěte, je nutné omluvit jeho nepřítomnost v dětské skupině následovně:
• v období září – červen nejpozději do 20:00 předcházejícího dne v rezervačním systému webooker nebo textovou zprávou, a to nejpozději do 7:45 hodin daného dne,
• v období červenec – srpen nejpozději do 9:00 předcházejícího dne telefonicky nebo textovou zprávou.
Provoz dětské skupiny je zpravidla celoroční (kromě státních svátků).

Telefonní číslo pro omluvy je 775 709 440.

V případě včasné omluvy nebude strava účtována. V případě pozdější omluvy je rodič povinen zaplatit stravné za daný den.

Po nemoci si poskytovatel může vyžádat potvrzení od ošetřujícího lékaře, případně od specialisty ORL, že dítě může zpět do kolektivu ostatních dětí.

Vyzvedávání dětí

Děti je možné vyzvednout po obědě v době 12:30 až 13:00 hodin, po odpolední svačině v době 15:00 až 17:00 hodin.

V případě vyzvednutí po skončení provozní doby (17:00) je rodič povinen zaplatit 250 Kč za každou započatou hodinu.

Učitelka předává dítě rodiči sdělením „předávám dítě“ a tímto ukončuje odpovědnost DS Školky K2 za dítě.

Pokud dítě ze školky vyzvedává jiná osoba než zákonný zástupce, musí být její jméno zapsáno v evidenčním listě, případně v plné moci. Dítě nelze vydat na základě telefonického pověření. V nouzovém případě lze pověřit k vyzvednutí jinou osobu SMS zprávou z čísla telefonu zákonného zástupce, který je uveden v evidenčním listě.

Stravování

  1. Během školního roku zajišťuje svačiny a obědy Školní jídelna Praha 10 prostřednictvím jídelny ZŠ Olešská. Ceny stravného jsou stanoveny dle aktuálního ceníku zveřejněného na webových stránkách organizace. Záloha na stravu je stanovena ve Smlouvě o poskytování služby. V případě uzavření jídelny ZŠ Olešská je zajištěno stravování jiným dodavatelem.
  2. Během prázdninového provozu (červenec a srpen) je strava zajištěna jiným dodavatelem.

Vybavení dětí do školky

Doporučené vybavení je následující: bačkory (ne pantofle!), pyžamo, náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, tepláky, ponožky). Vše podepsané permanentním fixem, výšivkou nebo odolnou samolepkou.

Rodiče přizpůsobí oblečení dítěte aktuální povětrnostní situaci. Každé dítě má přidělenou značku, která označuje jeho háček v šatně s přihrádkou pro náhradní oblečení, ložní prádlo apod. Za hračky, šperky apod., které si dítě přinese z domova, nenese DS Školka K2 odpovědnost.

Lůžkoviny

Děti mají přiděleny své lůžkoviny a matraci. Lůžkoviny se pravidelně mění a vozí do prádelny. V případě znečištění při „nehodě“ jsou rodičům lůžkoviny předány k vyprání.

Spolupráce rodičů a DS Školka K2

Rodiče v součinnosti s DS Školka K2 pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly v šatně ve svých poličkách pořádek. Pomáhají DS Školka K2 při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.

Pojištění

Pojištění Trend 7 Kooperativa se vztahuje na všechny akce DS Školka K2.
Při ztrátě osobních věcí dítěte hradí rodiče spoluúčast do výše 1 000 Kč.
Všechny děti jsou pojištěny proti úrazu do výše 1 milion Kč.
V případě pojistné události rodiče s provozní manažerkou vyplní Hlášení škodní událost. V případě úrazu nechají hlášení potvrdit u lékaře, provozní manažerka dále jedná s pojišťovnou.
Pojistná událost bude též zapsána do třídní knihy, úraz i do knihy úrazů.

Osobní údaje

DS Školka K2 vyžaduje pouze osobní údaje dětí a rodičů na základě zákonných důvodů, které upravují provoz Školky K2 nebo na základě požadavků donorů, v souladu s pravidly GDPR.

Za soulad s GDPR odpovídá ředitelka organizace. Fotografická dokumentace je pořizována formou reportážních fotografií. Fotografie jsou také umístěny na interní fotogalerii pod heslem. Rodiče tyto fotografie nešíří dále. K využití portrétových fotografií je vždy vyjadřován souhlas rodičů.

Konzultační hodiny

V případě zájmu lze konzultace sjednat individuálně na e-mailu: skolka@klubk2.cz nebo na telefonu 721 088 186.

Kontakt se zvířaty

Součástí doprovodného programu v DS Školky K2 může být i ukázka zvířat (psi, ježci, ptáci, drobná domácí zvířata apod.), kde může dojít ke kontaktu dítě – zvíře.

Pravidla pobytu rodičů a dětí na zahradě

a) Rodiče po vyzvednutí dítěte opouští prostor zahrady, z bezpečnostních důvodů není povoleno využívání hracích prvků sourozenci a zdržování se v prostoru zahrady.

b) Rodiče mají s ohledem na bezpečnost dětí povinnost řádně uzavírat branku zahrady.

c) Pokud rodiče odcházejí ze školky s dětmi zadní brankou, nevedou, s ohledem na bezpečnost, děti k přelézání, podlézání plotu, nebo k otvírání klapky na brance.

d) Vzhledem k povaze zahrady je nutné, aby rodiče neprodleně informovali pečující osoby o mimořádném chování dítěte (samovolné odchody z vymezeného prostoru, ztrácení se na společných vycházkách, omezená fyzická zdatnost, nebezpečné chování s klacky, apod.).

e) V případě společné akce na zahradě školky odpovídá rodič za dítě od chvíle, kdy si dítě převezme od pečující osoby. Rodič jedná v souladu s Provozním řádem.

f) Zahrada školky vyžaduje velkou péči, proto jsou jedenkrát ročně vyhlášeny společné brigády pro všechny rodiče.

V Praze dne 1.3. 2022 .                                                                                                                                                                                              

Mgr. Regína Dlouhá, ředitelka