Provozní řád dětských skupin Školka K2

 1. Domů
 2. »
 3. Školka K2
 4. »
 5. Pro rodiče
 6. »
 7. Provozní řád dětských skupin Školka K2

Provozní řád dětských skupin Školka K2

V provozním řádu se dozvíte nejdůležitější organizační informace.

Vnitřní pravidla

Školka K2 – DS modrá:

Provozní řád je platný od 1.7.2016

 • vznik oprávnění: 23.5.2016,
 • zahájení provozu: 1.7.2016.

Školka K2 – DS zelená:

Provozní řád je platný od 1.1.2017

 • vznik oprávnění: 14. 11. 2016,
 • zahájení provozu: 2. 1. 2017.

Provozní řád upravuje pravidla organizace poskytování služby péče o dítě v dětských skupinách Školka K2 – DS modrá a Školky K2 – DS zelená (dále jen „DS Školka K2“).

Obecně

Poskytovatelem služby je Klub K2, o.p.s. se sídlem K Rybníčkům 15/3249, zastoupena Mgr. Regínou Dlouhou, ředitelkou.

Péče v DS Školka K2 bude poskytována na adrese Olešská 18/222, Praha 10, PSČ 100 00. Denní kapacita DS Školka K2 je stanovena na 23 dětí (DS modrá) a 22 dětí (DS zelená).

Služby jsou poskytovány ve všední dny celoročně.

Úplata za služby péče o dítě v Dětské skupině K2.

Služba péče o dítě v DS Školka K2 je poskytována za úplatu. Příjemce se zavazuje hradit úplatu za službu péče o dítě ve sjednané výši a frekvenci, a to ode dne nástupu do DS Školka K2.

Úplata je splatná do 15. dne předcházejícího kalendářního měsíce na účet poskytovatele č. 110568369/0800,s přiděleným variabilním symbolem.

Přijímání dětí

Do DS Školky K2 jsou přijímány děti od 2 do 6 let věku.

Děti jsou do DS Školky K2 přijímány během celého roku, pokud to umožňují kapacitní podmínky.

Podmínkou přijetí dítěte do DS Školky K2 je vyplněná písemná žádost o přijetí dítěte. Zákonný zástupce (dále jen rodič) podává žádost u provozní manažerky DS Školky K2 osobně nebo e-mailem: skolka@klubk2.cz(formulář ke stažení na našem web nebo k dispozici v kanceláři DS Školky K2).

DS Školka K2 může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Nejdéle do 15 dnů po podání žádosti obdrží rodiče odpověď.

DS Školka K2 nakládá s poskytnutými osobními údaji o dětech a rodičích v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Při přijetí dítěte do DS Školky K2 se uzavírá písemná smlouva o poskytování výchovně-vzdělávací péče a služeb, ve které se mj. sjednává četnost docházky a výše školného.

Organizace provozu DS Školka K2

Provozní doba DS Školky K2 je od pondělí do pátku vždy od 7:30 do 17:00 hodin.

Provoz DS Školky K2 je celoroční se zvláštním režimem v měsících červenci a srpnu.

Ranní příchody dětí jsou v rozmezí 7:30 až 8:45 hodin. Po předchozí dohodě s pečovatelkou je možný pozdější příchod.

Rodič předává dítě pečovatelce, která se s rodičem a dítětem pozdraví spolu se sdělením „přebírám dítě“, a od tohoto okamžiku nese DS Školka K2 za dítě odpovědnost. V žádném případě nelze poslat dítě samotné do třídy, aniž by pečovatelka rodiče spatřila. Rodič při předání zároveň případně sdělí důležité informace, které by mohly ovlivnit pobyt dítěte v DS Školka K2, např. stavy po nemoci, drobné úrazy, výjimečné události. Rodiče jsou povinni školku informovat, pokud se v rodině objeví infekční nemoc (např. neštovice, spála, výskyt vší apod.).

„Ranní filtr“

Pokud má pečovatelka při příchodu dítěte do DS Školka K2 podezření na nemoc u dítěte (infekční rýma, teplota, vyrážka, výskyt parazitů), nepřijme ho do třídy a vyzve rodiče, aby ho odvedl (vzhledem k bezpečnosti a ohledu k ostatním dětem i personálu). Pečovatelka má v tomto případě právo požadovat potvrzení od lékaře, že dítě je způsobilé k docházce do DS Školky K2.

Projeví-li se u dítěte během jeho pobytu ve školce nepříznivý zdravotní stav (teplota, zvracení, bolest zubů, průjem, výskyt parazitů, úraz apod.), pečovatelka tuto skutečnost neprodleně oznámí rodiči. Ten je povinen, dle závažnosti příznaků, si své dítě vyzvednout v co nejkratší době.

Omlouvání dětí

Rodič omlouvá absenci v den nepřítomnosti do 7:45 hod. ráno SMS zprávou. V případě pozdější omluvy je rodič povinen zaplatit stravné za daný den. Na následující dny rodiče omlouvají své děti z docházky kdykoli SMS zprávou. Telefonní číslo pro omluvy je 775 709 440.

Systém náhrad

Každodenní docházka:

V případě, že nebude dítě přítomno ve školce minimálně polovinu kalendářního měsíce, převedeme 20% zaplaceného školného do měsíce dalšího. Tato úprava školného je možná jednou za pololetí.

Částečná docházka:

Děti s částečnou docházkou si mohou polovinu zameškaných dní nahradit v náhradních dnech v následujícím měsíci, na kterých se rodiče dohodnou s provozní manažerkou podle kapacity.

Vyzvedávání dětí

Děti je možné vyzvednout po obědě v době 12:30 až 13:00 hodin, po odpolední svačině v době 15:00 až 17:00 hodin.

V případě vyzvednutí po skončení provozní doby (17:00) je rodič povinen zaplatit 250 Kč za každou započatou hodinu.

Pečovatelka předává dítě rodiči sdělením „předávám dítě“ a tímto ukončuje odpovědnost DS školky K2 za dítě.

Pokud dítě ze školky vyzvedává jiná osoba než zákonný zástupce, musí být její jméno vypsáno taktéž v plné moci. Dítě nelze vydat na základě telefonického pověření. V nouzovém případě lze pověřit k vyzvednutí jinou osobu SMS zprávou z čísla telefonu zákonného zástupce, který je uveden v přihlášce.

Stravování

Svačiny a obědy zajišťuje Školní jídelna Praha 10 prostřednictvím jídelny ZŠ Olešská. Ceny stravného dle aktuálního ceníku. V případě uzavření jídelny ZŠ Olešská (např. v prázdninovém provozu) je zajištěno stravování jiným dodavatelem.

Vybavení dětí do školky

Doporučené vybavení je následující:
 • bačkory (ne pantofle!),
 • pyžamo,
 • kartáček na zuby,
 • hřeben,
 • náhradní oblečení (tričko, spodní prádlo, tepláky, ponožky),
 • starší triko či zástěra na výtvarné aktivity (vše podepsané permanentním fixem či výšivkou).

Děti chodí ven v oblečení, ve kterém přijdou do školky. Rodiče přizpůsobí oblečení dítěte aktuální povětrnostní situaci. Každé dítě má přidělenou značku, která označuje jeho háček v šatně s přihrádkou pro náhradní oblečení, kelímek s kartáčkem, ložní prádlo apod. Za hračky, šperky apod., které si dítě přinese z domova, nenese DS Školka K2 odpovědnost.

Spolupráce rodičů a DS Školka K2

Rodiče v součinnosti s DS Školka K2 pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygieně, uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Dbají, aby děti měly v šatně ve svých poličkách pořádek. Pomáhají DS Školka K2 při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k dospělým (zdravení, zdvořilost, kázeň) a k sebeúctě, k úctě k práci jiných lidí.

Pojištění

Pojištění Trend 7 Kooperativa se vztahuje na všechny akce DS Školka K2.

Při ztrátě osobních věcí dítěte hradí rodiče spoluúčast do výše 1 000 Kč.

Všechny děti jsou pojištěny proti úrazu do výše 1 milion Kč.

V případě pojistné události rodiče s provozní manažerkou vyplní Hlášení škodní události a v případě úrazu jej nechají potvrdit u lékaře, provozní manažerka dále jedná s pojišťovnou.

Pojistná událost bude též zapsána do třídní knihy.

Konzultační hodiny

Konzultační hodiny provozní manažerky a pečovatelek jednotlivých tříd jsou uveřejněné na nástěnce DS Školka K2.